Členstvo

 

Členstvo v združení je dobrovoľné, členmi združenia môžu byť fyzické ako aj právnické osoby. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo združenia väčšinovým hlasovaním.
 
Práva a povinnosti členov:
Každý člen združenia má právo podieľať sa na:
    a) činnosti združenia a zúčastňovať sa na zasadnutiach členských schôdzí
    b) byť volený a voliť od 18. rokov veku do orgánov združenia
    c) podľa svojich možností prispievať na činnosť združenia
 
Povinnosti člena:
    a) dodržiavať stanovy a uznesenia členskej schôdze a predsedníctva združenia